Privacystatement

Inleiding

Dit is het Privacy statement van TANS b.v. te Eindhoven (hierna te noemen: "TANS"), houder van de websites:
- www.impact-planning.com
- www.tans.net

TANS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. TANS hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. TANS houdt zich hierbij aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door zijn persoonsgegevens achter te laten op de website van TANS, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig dit Privacystatement.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie (bijvoorbeeld downloaden van een pdf) aanvraagt, producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met TANS, raakt TANS bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Ook door middel van de door ons gebruikte cookies verkrijgt TANS (mogelijk) bepaalde persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door TANS bekijkt u onze cookiemelding.

TANS verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt TANS de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht TANS rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met TANS heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft of wanneer er een zakelijke relatie is ontstaan.

Indien u niet (langer)aanbiedingen of informatie van TANS wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar TANS, Croy 9h, 5653 LC Eindhoven, dan wel een e-mailbericht aan info@tans.net.

TANS verstrekt de door haar verkregen persoonsgegevens enkel en alleen aan derden als zij dit ter uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en de overeenkomsten noodzakelijk acht. Deze partijen wordt verboden om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden aan te wenden. Ten aanzien van de persoonsgegevens die TANS (mogelijk) verkrijgt door middel van Google (Universal) Analytics geldt dat Google deze bewerkt en eveneens voor eigen doeleinden mag gebruiken, waarbij Google zich heeft gecommitteerd aan vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met TANS. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@tans.net) als op het fysieke adres van TANS worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door TANS in behandeling genomen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Beveiliging

TANS spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden beveiligd via een firewall tussen het internet en de website van TANS en een firewall op haar server.

Aansprakelijkheid

TANS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de behandeling, verwerking, het beheer, de beveiliging van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, foutieve bewerking, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van TANS kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan TANS geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u om die reden nadrukkelijk aan om ook het privacy statement van deze websites te raadplegen. TANS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (mede) ontstaat door de verwerking, het beheer en/of beveiliging in verband met die andere websites.

Wijzigingen

TANS behoudt zicht het recht voor om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te brengen in het Privacy statement. Elke aanpassing c.q. wijziging zal door TANS op haar website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig het Privacy statement van TANS.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van TANS, dan kunt u deze schriftelijk aan ons stellen via info@tans.net, dan wel TANS, Croy 9h, 5653 LC Eindhoven.

Het huidige Privacy statement is laatstelijk bijgewerkt op 20 april 2018.